onsdag 5 mars 2014

VÄRMEK väljer WAREN som ramavtalspartner! 

Avtalen undertecknades i torsdags. Just bristande eller felaktig vattenbehandling är en av de främsta anledningarna till höga underhållskostnader inom såväl energi- som industri- och fastighetssektorerna. Bland annat ny miljölagstiftning och byggmetoder har gjort att detta är ett stadigt växande bekymmer.  

Korrosion, pannhaverier, igensatta värmeväxlare och luftbatterier, eroderade rör, pumphjul och axeltätningar, kärvande ventiler; allt detta kan minimeras med rätt vätskekemi.  
Avtalet gäller leveranser av kemiska produkter för fjärrvärmeproduktion och
vattenbehandling samt utrustning för vattenbehandling till c:a 140 av Sveriges
fjärrvärmeleverantörer. Avtalet löper på två år med möjlighet till förlängning.
VÄRMEK är Sveriges enda nationella inköpscentral för LUF-upphandling.
VÄRMEK har i uppdrag av medlemmarna att sköta upphandlingar av produkter
och tjänster för försörjningssektorn.
WAREN International AB är ett CleanTechföretag med kontor i Skellefteå och
Stockholm. WAREN är specialiserat på utveckling och produktion av innovativa
lösningar för system- och vätskebehandling av alla typer av klimat- och
energitekniska system för energi, industri och fastighet.
Våra metoder ger alla typer av fjärrvärmenät, värmesystem, kylanläggningar,
värmeåtervinningssytem och andra vätskeburna system för industriproduktion
längre livslängd, lägre underhållskostnader och en förbättrad energieffektivitet.
Avtalet kommer att ge WAREN fortsatt stark position på marknaden. Avtalet
ger även WAREN ännu större möjligheter att fortsätta sin kontinuerliga
forskning för nya miljövänliga innovationer i de branscher där WAREN verkar

Värmek Avtalsleverantörer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar